INŽINIERSKE SIETE

MENU

 

 Voda

 • Pre jednotlivé haly bude zabezpečený areálový vodovod napojený na vodovod DN 500 mm


Kanalizácia

 • Splašková voda bude odvedená do verejného kanalizačného potrubia
 • Gravitačná splašková kanalizácia bude zvod vetiev, ktoré budú z PVCU rúr kanalizačných hladkých DN 200 a 300 mm
 • Tlaková splašková kanalizácia bude z tlakových rúr HDPE PE 100 SDR 17 PN10, d 100x6, 6 (DN100)
 • Zrážková voda z povrchového odtoku bude napojená na Šibenický potok
 • Zrážkové vody zo spevnených látok budú riešené samostatnými kanalizačnými vetvami do odlučovača ropných látok


Plyn

 • Na zabezpečenie plynofikácie výrobných hál bude realizovaný vnútroareálový priemyselný STL plynovod d63
 • Pripojenie STL plynovodu DN100 o prevádzkovom tlaku PN 100 kPa na distribučnú sieť bude realizované napojením na jestvujúci STL plynovod pri objekte existujúcej regulačnej stanice plynu


Elektrická energia

 • Nová VN prípojka z jestvujúcej VN linky č.272, 3x110/22 kV, bude ukončená priamo v areáli VN rozvádzačom
 • Pre halu M4 – nová prípojka pre trafostanicu TR1
 • Pre výrobné haly H1, H2 a H3 – nová VN prípojka pre trafostanicu TR2
 • Z trafostaníc TR1 a TR2 budú vybudované vnútroareálové NN rozvody

                            

MENU


Mesto Levoča 2012