DEMOGRAFIA

MENU

 


Počet obyvateľov

mesto Levoča ................................................................... 14 830
okres Levoča .................................................................... 33 262
   
mesto Spišská Nová Ves ........................................... 38 045
okres Spišská Nová Ves ............................................ 97 593
   
mesto Kežmarok ............................................................ 16 832
okres Kežmarok ............................................................. 70 487
   
mesto Poprad .................................................................. 52 862
okres Poprad ................................................................... 103 914
   
Počet obyvateľov regiónu ....................................... 305 256

 

Veková štruktúra obyvateľov mesta Levoča

0 až 19 rokov .......................................................... 3 874
9 až 39 rokov .......................................................... 4 827
40 až 59 rokov ....................................................... 4 023
60 až 79 rokov ....................................................... 1 830
80 a viac rokov ....................................................... 275

 

Štruktúra obyvateľov mesta Levoča podľa národnosti

slovenská .................................................... 12 343
maďarská ................................................... 14
rómska ......................................................... 822
rusínska ....................................................... 78
ukrajinská ................................................... 9
česká .............................................................. 39
nemecká ...................................................... 6
chorvátska ................................................. 1
ruská .............................................................. 1
židovská ....................................................... 1
moravská .................................................... 1
bulharská .................................................... 1
ostatné .......................................................... 22
nezistená ..................................................... 1485

 

Štruktúra obyvateľov okresu Levoča podľa dosiahnutého vzdelania

bez vzdelania ...................................................... 21,2%  (6 716)
základné ................................................................. 18,6%  (5 902)
stredoškolské ..................................................... 47,2%  (14 985)
vysokoškolské .................................................... 13,0%  (4 116)

 

MENU


Mesto Levoča 2012